Naplněná proroctví

 

Písmo obsahuje velké množství konkrétních proroctví, která byla napsána dlouho dopředu a splnila se. Bůh opakovaně říká, že nikdo jiný neumí dopředu oznámit, co se stane: 

Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh. Kdo je jako já? Ať to ohlásí! Ať mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucí? Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Izajáš 44:6-8

Jen promluvte, předložte důkazy, můžete se spolu poradit! Kdo to odedávna předpovídal, kdo to už kdysi zvěstoval? Kdo jiný než já, Hospodin? Kromě mě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spasitel - není tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně, ať jste spaseny, všechny zemské končiny - vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není. Izajáš 45:21-22

Vlastně se tak mělo v době Starého zákona (SZ) poznat, jestli někdo skutečně říká zprávu od Boha, jestli je opravdu Hospodinův prorok.  

Možná si v srdci řekneš: Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil? To, co promluví prorok v Hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti; neměj z něj strach.  5.Mojžíšova 18:21,22

Mimo různá konkretních proroctví k různým národům, místům a městům (např. Babylonu) najdeme ve SZ hodně proroctví o Mesiáši (doslova od první do poslední knihy), a proto Židé až do prvního století na Mesiáše čekali. Ptali se tehdy například Jana křtitele v Novém zákoně (NZ): 

Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s otázkou: "Kdo jsi?"  Neodmítl jim přímou odpověď. "Já nejsem Mesiáš," prohlásil. "Kdo tedy jsi?" zeptali se ho. "Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne."  Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsem ‚hlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřili k farizeům. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok? Jan 1:19-25.

Židé, kteří nepřijali Ježíše za Mesiáše, čekají na nějakého Mesiáše dodnes právě na základě proroctví ze SZ.

O Elijáši například mluví poslední dva verše SZ v knize Malachiáš, která mluví o poslu, který připraví cestu pro Pána – ne přímo osoba proroka Elijáše, který působil dříve ve SZ, ale někdo jako on:

Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše,  aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím. Malachijáš 3:23-24

Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází, praví Hospodin zástupů.  Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče! Malachijáš 3:1-2

Proto se Židé ptali na Elijáše.

Proč se ptali na toho Proroka? Protože znali proroctví z 5. Mojžíšovi 18:13-19 Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem já - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: "Ať už neslyším hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne má slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji já sám.

Proč se ptali na Mesiáše? (slovo Mesiáš stejně jako slovo Kristus znamenalo pomazaný král)

Protože mnoho z těchto SZ proroctví je o Mesiáši, tzv. Mesiášská proroctví.

Podívejme se na přehled základní linie mesiášských proroctví od začátku SZ. To jsou zřejmě alespoň některé z textů, které vzkříšený Ježíš ukázal dvěma učedníkům na cestě do Emauz (viz Lukáš 24:25-27) nebo které použili apoštol Pavel (Skutky 17:2, a 28:32), Evangelista Filip (Skutky 8:35) nebo Apolos (Skutky 18:28) při ukazování a dokazování ze SZ Písma, že Ježíš je Mesiáš.

1.Mojžíšova 3:14-15 Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu."

1. Mojžíšova 12:1-7 Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do ní. Abram procházel tou zemí až k místu zvanému Šechem, až k dubu More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni."

(Pozn. Semeno znamená potomek. Je slíben Abrahamovi a v něm dojdou požehnání všechny rodiny země.)

1. Mojžíšova 26:1-5 V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a já budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na zemi.'To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - má přikázání, má ustanovení a má ponaučení.

1. Mojžíšova 28:13-16 Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle, já jsem s tebou! Budu tě chránit, kamkoli půjdeš, a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a já jsem to nevěděl!"

1. Mojžíšova 49:8-11 Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce ať před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K vinnému keři přiváže oslíka, k ušlechtilé révě oslátko své. Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat.

2 Samuelova 7:11-19 Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království upevním. To on postaví dům mému jménu a já navěky upevním trůn jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem já, Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes mě dovedl až sem? A i to se ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil budoucnost.

Žalm 2:5-12 Jednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: "Já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, já jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby." Proto, králové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s třesením. Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají.

Žalm 22:7-19 Já však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na mě, pošklebuje se, hlavou potřásá: "Spolehl na Hospodina, tak ať mu pomůže, jen ať ho zachrání, když ho má tak rád!" To ty jsi mě vyvedl z lůna mé matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj se mi - úzkost se blíží, chybí mi pomocník! Mohutní býci mě obkličují, obstupují mě tuři bášanští.Své tlamy na mě otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. Mé srdce se vosku podobá, rozpustilo se v nitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazils mě! Smečka psů se na mě sbíhá, obstupují mě zlosyni. Ruce i nohy mi probodli, všechny mé kosti se dají spočítat! Dívají se na mě, zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují.

Žalm 45:3-8 Jsi nejkrásnější ze synů lidských, ze tvých rtů plyne milost. Proto ti Bůh požehnal navěky.  K boku si připaš meč, hrdino, v nádheře a důstojnosti.  A ve své důstojnosti uspěj. Vytáhni ve věci pravdy, pokory a spravedlnosti a tvá pravice ať tě učí hrůzu vzbuzující činy.  Od tvých ostrých šípů budou před tebou padat národy. Šípy proniknou až do srdce králových nepřátel.  Tvůj trůn, Bože, trvá navěky a navždy. Žezlo přímosti je žezlo tvého království.  Miluješ spravedlnost a nenávidíš ničemnost. Proto tě, Bože, tvůj Bůh pomazal olejem veselí nad tvé druhy.

Žalm 110:1-6 Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; až přijde jeho hněv, králové budou sraženi! Až bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy velmocí!

Izajáš 7:14 Protož sám Pán dá vám znamení: Hle, panna počne, a porodí syna, a nazve jméno jeho Immanuel (to je S námi Bůh).

Izajáš 9:1-6 Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují před tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající jeho rameno i hůl jeho utiskovatele jako při midiánské porážce.  Veškerá obuv válečná i roucha krví zbrocená budou určena k spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí!

Izajáš 11:1-10 Z Jišajova (pozn. Jišaj – tatínek krále Davida) pařezu vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine - Duch moudrosti a chápání, Duch rozhodnutí a odvahy, Duch poznání a úcty k Hospodinu; úctou k Hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné.

Izajáš 42:1-9 Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Nalomenou třtinu nezlomí, doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi - ostrovy spolehnou na jeho učení! Tak praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší z ní, jenž lidem na ní dává dýchání a ducha po ní chodícím: Já Hospodin povolal jsem tě k vítězství a za ruku tě pevně uchopil; já tě ochráním. Svému lidu dám tě do smlouvy, světlem národů tě učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami! Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím.

Izajáš 53:1 Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený - proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání - byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. Ač měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.

Izajáš 55:1-13 Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko bezplatně! Proč utrácíte peníze nikoli za chléb a svůj výdělek za to, co nenasycuje? Poslechněte raději mě a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národy, jež tě neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž tě oslaví. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je. Ničema ať svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. Ať se vrátí k Hospodinu - slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští. Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením. Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo jí - takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání. Ano, vyjdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám budou zpívat vstříc, tleskat vám budou všechny stromy na polích. Místo křoví pak vyroste cypřiš a myrta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí - věčné znamení, které nezmizí.

Izajáš 61:1-3 Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným, vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat: Duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil.

Izajáš 65:17-25 Hle - já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle - já stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat - vždyť už v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude už nikdy rozléhat! Už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si mí vyvolení užijí. Už se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin - oni i jejich potomci! Ještě než zavolají, já jim odpovím; ještě než domluví, já je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.

Jeremiáš 31:31-34 Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta - tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoli jsem byl jejich manželem, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích."

Daniel 2:44-45 Za dnů těch králů (pozn. čtvrté říše po Babylonské, Perské a Řecké – tedy Římské říše) však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu.

Pozn. Je zajímavé, že načasování příchodu Mesiáše za dnů římských císařů očekával i židovský historik Josefus Flávius - bohatý textový zdroj pro reálie 1. století. Pokládal za něj však císaře Vespasiána. Válka 6.5.4

Daniel 7:13-18 Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná - nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí! To, co jsem já Daniel v mysli viděl, mě velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Království ale obdrží svatí Nejvyššího a budou jím vládnout na věky a věky věků."

Micheáš 5:1 Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti." (Hospodin je tedy nechá napospas, jen dokud neporodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět a připojí se k synům Izraele.) On vstane a bude pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký až po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem. 

Zacharjáš 12:10-13:2 Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláč v Hadad-rimonu na pláni u Megida. Země bude oplakávat rod za rodem, každý rod zvlášť: rod domu Davidova zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod Nátanova domu zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Levi zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Šimei zvlášť a jejich ženy zvlášť i všechny ostatní rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot. V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model, takže si na ně už nikdo nevzpomene; odstraním ze země také proroky a ducha nečistoty.

 

 

Mnoho mesiášských proroctví je tedy například v knize proroka Izaiáše. To je zajímavé třeba proto, že při objevu svitků v Kumránu u Mrtvého moře v roce 1947 se našly také dva kompletní opisy této knihy. Jeden z nich Velký svitek Izajáše (Great Isaiah Scroll) je uložen v Izraelském muzeu v Jeruzalémě. Je také zdigitalizován a je veřejně přístupný  ke studiu na stránkách muzea: dss.collections.imj.org.il/isaiah.Tento svitek měří 7,34m a patří k nejlépe zachovaným a zároveň nejstarším starozákonním svitkům, které máme. Obsahuje celou knihu Izajáš a původ tohoto konkrétního opisu knihy byl datován mnoha různými metodami do roku 125 př. Kr.

Mimořádné je, že tento text Izajáše je o víc než 1000 let starší, než nejstarší, který byl do roku 1947 k dispozici. Čekalo se, že texty se budou od sebe velmi lišit, ale s obrovským překvapením se ukázalo, že jsou téměř identické. 

Je zajímavé, že kniha Izajáš patří k nejstarším velkým prorockým knihám Starého zákona. Její počátek se datuje okolo roku 700 př. n. l. Je zároveň druhou nejčastěji citovanou knihou v Novém zákoně. Důvodem je zřejmě to, že obsahuje mnoho mesiášských proroctví. 

Myslím, že ovšem to vůbec nejzajímavější pro nás na tomto svitku je to, že díky moderním metodám tento konkrétní opis knihy Izajáše s jistotou datujeme do doby o víc jak 100 let dřív než na svět přišel ten, kterého jediného můžeme považovat za Mesiáše. To by nám mělo velmi pomoci k víře, protože Bůh, který jediný umí předem říct budoucnost, tím prokazuje, že jde skutečně o Jeho slovo a Jeho Syna.