Očití svědkové

 

Spojnicí mezi Starým a Novým zákonem (Starou a Novou smlouvou) byl Jan křtitel, který "přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví." (Jan 1:6,7).

12 apoštolů, které si Ježíš vybral a chodil s nimi, mělo také později svědčit o Něm. Dal jim tento úkol a misi:

Lukáš kap. 24 33A v tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma a nalezli shromážděných těch jedenáct i ty, kteří byli s nimi, 34a ti jim říkali, že Pán byl skutečně probuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. 35A oni vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. 36 Zatímco o tom mluvili, postavil se on uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám.“ 37Vyděsili se a vystrašeni se domnívali, že vidí ducha. 38Řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a proč ve vašem srdci vystupují pochybnosti? 39Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mne a podívejte se: duch nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ 40 A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy. 41 Když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“ 42Podali mu kus pečené ryby a plást medu. 43Vzal si a pojedl před nimi. 44Řekl jim: „To jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a Žalmech.“ 45Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli Písmu, 46a řekl jim: „Tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých; 47a na základě jeho jména  být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. 48Vy jste svědky těchto věcí. 

 

Podobně ve Skutcích 1: 8ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“ 

 

Proto pak autoři NZ mluví takto:

Petr například v 1. dopise Petrově 5.kap 1Starší mezi vámi vybízím,  spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena.

V 2. dopise Petrově 1: 6Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti.

Apoštol Jan o sobě psal v Janovi 21: 24To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal; a víme, že jeho svědectví je pravdivé.  A ve 20. kapitole ještě: 30Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. 31Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. 

Novozákonní lékař Lukáš, autor Lukášova evangelia a knihy Skutků nebyl očitým svědkem ani apoštolem, ale jak píše v 1.kap 1Protože se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily, 2jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova, 3rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prošel, že ti to po pořádku vypíši, vznešený Theofile, 4abys plně poznal spolehlivost těch věcí, kterým jsi byl vyučen.

Papias podle starověkého historika Eusebia popisoval, jak evangelista Marek, ač nebyl apoštol, působil jako Petrův tlumočník a že přesně, i když ne chronologicky, zapsal ve svém evangeliu, co si Petr pamatoval o věcech, které řekl nebo udělal Kristus.

Autorita očitých svědků měla velký vliv na šíření víry a v kombinaci se zázračnými znameními a Starozákonními proroctví to byl další element, který obracel davy.

První zvěstování Krista apoštolem Petrem ve Skutcích 2: 22„Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, 23tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bezbožníků přibili na kříž a odstranili. 24Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. 25Neboť David o něm říká: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal; 26proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal, nadto i mé tělo bude přebývat v naději, 27neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému Svatému uvidět zkázu. 28Oznámil jsi mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří.‘ “ 29„Muži bratři, o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. 30Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder; 31 viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. 32Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. 

Skutky 3:  15Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; my jsme toho svědky. 

Skutky 4: 16Říkali: „Co máme učinit s těmito lidmi? Všem obyvatelům Jeruzaléma je jasné, že se skrze ně stalo zřejmé znamení, a my to nemůžeme popřít. 17Ale aby se to ještě více nerozšířilo mezi lid, pohrozme jim, ať již k nikomu nemluví v tomto jménu.“ 18Zavolali je a přikázali jim, aby vůbec veřejně nemluvili ani neučili v Ježíšově jménu. 19Petr a Jan jim odpověděli: „Posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha. 20Neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ 21Oni jim pohrozili a propustili je, protože nenalézali nic, zač by je potrestali, a to kvůli lidu, neboť všichni oslavovali Boha za to, co se stalo. 22Tomu člověku, na němž se toto znamení uzdravení stalo, bylo totiž už přes čtyřicet let. 23 Když byli propuštěni, přišli mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. 24 Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli: „Panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich, 25ty jsi skrze Ducha Svatého ústy svého služebníka, našeho otce Davida, řekl: ‚Proč zuří národy a lidé zamýšlejí marné věci? 26Králové země se postavili a vládcové se shromáždili společně proti Pánu a proti jeho Kristu.‘ 27V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal, 28 aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určily, že se má stát. 29A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo; 30vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše.“ 31 Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. 32Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. 33A apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista a veliká milost byla na nich všech.

Skutky 10: 37Vy sami víte o tom, co se dálo po celém Judsku, počínajíc Galileou, po křtu, který hlásal Jan. 38Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním. 39My jsme svědky všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě. A oni ho pověsili na dřevo a zabili. 40 Bůh jej však třetího dne probudil z mrtvých a dal mu zjevit se; 41ne všemu lidu, ale svědkům předem Bohem určeným, nám, kteří jsme s ním po jeho vzkříšení z mrtvých jedli a pili. 42A nařídil nám, abychom lidu vyhlásili a dosvědčili, že on je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých.

Když bylo na začátku církve potřeba doplnit 12. apoštola po Jidáši, který se oběsil, čteme, že apoštolem mohl být jen očitý svědek.

Skutky 1: 21Proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy Pán Ježíš pobýval mezi námi, 22od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“

I apoštol Pavel byl očitým svědkem zmrtvýchvstalého Krista. 1. Korintským 15:1Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte 2a skrze něž jste i zachraňováni, držíte-lise ho tak, jak jsem vám je zvěstoval -- ledaže byste uvěřili nadarmo. 3Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, 4byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem, 5zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti. 6Dále se zjevil více než pěti stům bratří najednou; většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. 7Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. 8Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně. 9Neboť já jsem nejmenší z apoštolů; nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. 10Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní -- nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. 11  tedy já, nebo oni -- takto hlásáme a tak jste uvěřili. 

Proto i apoštolu Pavlovi apoštol Petr dosvědčuje, že to co Pavel učil, je Písmo. 2. Petr 3: 15A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, 16a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě.

A sám apoštol Pavel může napsat 1. Tesalonickým 2: 13A proto i my vzdáváme neustále díky Bohu, že když jste od nás převzali slovo Boží zvěsti, přijali jste je ne jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je, jako slovo Boží, které také mocně působí ve vás věřících. 

Apoštol Pavel taky vlastně dosvědčil, že Lukášovo evangelium je součástí Písma. Když píše v 1. Timoteovi 5 o starších cituje Deutornomium 25:4 a Lukáše 10:7 a obě pasáže označuje za Písmo: 18Neboť Písmo praví: ‚Volu, který mlátí, nedáš náhubek‘ a ‚hoden je dělník své mzdy‘

Takto tedy i Starý zákon i Nový zákon je tím Písmem, a v případě NZ záznamem očitých svědectví, o kterém čteme v 2. Timoteovi 3: 16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. 

Tolik o očitém svědectví o vzkříšeném Pánu. Tito očití svědkové pak kladli život za své svědectví a vlastně se stávali mučedníky. Zajímavé je, že řecké slovo martyr = svědek díky tomu později přejalo také význam mučedník. Umírali by tito svědkové za lež?