Bible diktována Bohem?

Lidé se často pozastavují nad tím, jak je to s autorstvím bible. Napsali ji přece jen lidé, ne?

Ano i ne. Dovolte prosím pár citátů a pak se pokusím vyjádřit svůj názor na tuto otázku.

 20Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. 21Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. (2. Petr 1)

16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, 17aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. (2. Timoteovi 3)

Písmo je nějakým způsobem lidské i Boží zároveň. Buh neznásilnil toho, kdo mluvil, použil jeho slov, stylu, a přesto na něj působil svým Duchem nebo dechem tak, že jsou to i Boží slova.

Ježíšovým dvanácti apoštolům se u poslední večeře dostalo od Ježíše tohoto slibu: 12Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. 13Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí. (Jan 16)

To je zajímavé, měl jim i připomenout, co už slyšeli, i říct nově to, co ještě nemohli slyšet a hlavně jim to předat v úplnosti - uvede apoštoly do veškeré pravdy. Duch na ně sestoupil 50 dní po Ježíšově odchodu a v tu chvíli začali mluvit cizími jazyky a také dělat různé zázraky včetně kříšení z mrtvých. O tom pojednává začátek knihy Skutku apoštolů. Tím si Bůh jednak získaval pozornost a také potvrzoval, že to jsou opravdu jeho slova, že za tím stojí On.

 Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali, 4což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divy, různými zázraky a udílením Ducha svatého. (Hebrejům 2)

Tak se také poznalo, kdo je apoštol (česky posel, předavatel zprávy). 12Důkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamení, divy a zázraky. (1. Korintským 12)

Takže takovouto velkou roli měla apoštolská doba - předat lidem Boží slovo pod vedením Božího Ducha.

Někteří lidé si mylně vztahují Ježíšův slib apoštolům na sebe, ale my už přicházíme k víře zprostředkovaně skrze jejich slovo, které je tedy zároveň Božím slovem a je kompletní.

 20Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich slovo.  21Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. (Jan 17 - Ježíšova poslední modlitba)

O kompletnosti předaných informací hovoří např. tyto pasáže:

2.Petr 1:3  Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí.

2Tim. 3:16 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

Juda 3 Milovaní, když jsem vynakládal všechnu píli, abych vám psal o naší společné záchraně, pokládal jsem za nutné vám napsat povzbuzení, abyste vytrvale zápasili o víru, která byla jednou provždy svěřena svatým.