Láska a pravda

Nedávno jsem přemýšlel o této dvojici rodu ženského. Většina lidí vnímá lásku jako jednu z nejdůležitějších věcí v životě a pravda s ní tak nějak taky souvisí. Od dob našeho prvního prezidenta nad Pražským hradem vlaje v době přítomnosti prezidenta jeho standarta s nápisem Pravda vítězí. Pochází údajně až z dopisů Mistra Jana Husa. Náš první porevoluční prezident přišel s tím často vysmívaným druhým mottem Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Líbilo se mi, když se loni po smrti Václava Havla někteří lidé jako třeba režisér Václav Marhoul nebáli k tomuto mottu přihlásit. Jsou to přece jen jedny z největších myšlenek lidstva. Pojďme o nich chvilku uvažovat a podívat se k tomu i do bible.

Starý zákon lze dle Nového shrnout následovně:

Matouš 22:35 ... jeden z nich, zákoník, ho chtěl zkoušet a zeptal se: 36„Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší?“ 37On mu řekl: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je největší a první přikázání. 39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ 40Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“

Podobně, Matouš 7:12  Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci.“

Galatským 5:14 Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: ‚Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘

Lukáš 10:25 A hle, jeden zákoník povstal a zkoušel ho: „Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?“ 26On mu řekl: „Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27On odpověděl: „Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého.“ 28Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“ 29On se však chtěl ospravedlnit, a řekl Ježíšovi: „A kdo je můj bližní?“

Ježíš mu pak odpověděl podobenstvím o dobrém Samařanu a v podstatě mu ukázal, že každý na koho narazí je jeho bližní, i když ho nezná nebo je jiné rasy.

Takže Starý zákon lze shrnout imperativem - miluj!

Nový zákon mluví dokonce o tom, že Bůh je láska, a že máme milovat i své nepřátele.

1. Jan 4:7 Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život.

16A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 17V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. 18V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 19My milujeme, neboť on první miloval nás. 20Řekne-li někdo: ‚Miluji Boha,‘ a přitom nenávidísvého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. 21A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra.

Matouš  5:43 „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního‘ a nenávidět svého nepřítele. 44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, 45abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

 

NZ jasně ukazuje, že láska je největší.

13Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. 1. Korintským 13:13

Ohledně pravdy je ve SZ v Deutoronomium 32:4 Skála -- jeho dílo je bezúhonné, ano, všechny jeho cesty jsou spravedlivé. On je Bůh věrný a není v něm špatnost, je spravedlivý a přímý.

V NZ Ježíš říká v Janovi 14:6 „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne..

Zdá se, že pravda je také součástí Boží přirozenosti. Proto čteme Titovi 1:2 Bůh, který nemůže lhát ... a 2. Timoteovi 2:13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Ježíš se taky označuje ve Zjevení 3:14 Toto praví Amen, svědek věrný a pravý Amen znamená věrný, pravdivý, pevný...

Takže hlavně láska ale i pravda jsou to, kým nebo kdo je Bůh.

Když taky čteme, že lidi stvořil, aby byli Jeho obrazem, měli bychom být jako On, učit se od Něho  připodobňovat se mu.

Mezi láskou a pravdou najdeme dvě praktické propojenosti, a to jsou dvě hlavní myšlenky, které zde chci přednést a rád bych aby tyto dvě si čtenář pokud možno zapamatoval:

1) Mluvit pravdu v lásce! Efezským 4:15 – abychom mluvili pravdu v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista.

Holá pravda často raní. Je velmi důležité ji podat v tlustém obalu lásky, tak aby byla pro všechny přijatelná a stravitelná. Musíme říkat pravdu, ale ne jen tak. Raději ji musíme říkat jako ji říkal Ježíš:  (Matouš 12:19-21 citace SZ knihy Izaiáš). 19Nebude se přít ani křičet, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. 20Nalomený rákos nedolomí a doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo k vítězství. 21A v jeho jméno budou národy skládat naději.‘

Pamatuju si před lety v Londýně v centru na náměstí bylo několik pouličních kazatelů s mikrofonem a reproduktory a na kolemjdoucí doslova křičeli, že jsou všichni ztracení, že půjdou do pekla a mě nedalo se pak jednoho z nich zeptat, jestli to považuje za dobrý způsob šíření evangelia. Dotyčný se na mě utrhl taky téměř křikem, že jsem neprožil, to co prožil on. Já jsem se ho zeptal, proč na mě křičí, že nejsem jeho nepřítel, a i kdybych byl, že má milovat své nepřatele, ani to se bohužel s pokorou nesetkalo a křičel ještě víc a já radši odešel...

Tady ten koncept mluvení pravdy v lásce mám moc rád, domnívám se, že je to klíč, jak prezentovat pravdu přijatelně a taky se snadněji dobrat podobného názoru.


2) Milovat pravdu! Tato druhá myšlenka je snad ještě důležitější - milovat především pravdu jako takovou, chtít se dobrat reálné pravdy, ať je jakákoli. 2 Tesalonickým 2:10

…kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni….

Tato pasáž dál pokračuje a říká, že ti, kdo nemilují pravdu, budou v té svojí lži ještě více utvrzeni nakonec i od Boha, je to velké varování před lhostejností k tomu, kde je vlastně pravda.

Skutky 17:11 11 A tamější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice: přijali Slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali Písma, zdali je tomu tak.

Židé v Beroji jsou nám příkladem, jak nakladali s novými informacemi od Pavla o Mesiáši. Takhle by měl fungovat každý vědec i křesťan - dychtit po zjištění pravdy, ať je jakákoli, a pečlivě ověřovat, jestli je to opravdu tak.

Musíme mít nebo vypěstovat si takovouto lásku k objektivní skutečné pravdě, nezávisle na tom, čemu třeba už dlouho věříme nebo chceme věřit/nevěřit, nezávisle na tom, jak jsme se při něčem dříve cítili a mnoha dalších subjektivních věcech. Naše subjektivní  vnímání je omylné, a tento princip lásky k pravdě musí stát nad vším dalším, čemu věříme.

Vždy musíme být připraveni ověřovat svoji víru. Je-li pravdivá, obstojí, není-li pravdivá, je dobře zjistit, kde je pravda. 

 

Některé věci v bibli (ne všechny) nejdou úplně snadno jednoznačně vyložit. Jeden můj starý přítel mi kdysi řekl, že možná Bůh záměrně nechal některé věci takto, aby mohl prověřit naši lásku i k pravdě i k sobě navzájem. Někdy se tyto dvě lásky budou i dostávat do konfliktu. Musíme stát za pravdou a bránit ji, ale taky si musíme uvědomovat, že se můžeme mýlit a druhý má pravdu.  Mluvit o těchto názorových rozdílech musíme zase v lásce a třeba se i s vědomím vlastní omylnosti v našich rozdílech tolerovat, pokud se momentálně plně neshodneme.

 

V tom předchozím textu z Lukáše 10:25-26 Ježíš, jako mnohdy jindy, odpověděl na otázku: " Co musím udělat, abych získal věčný život?” dvěma dalšími otázkami “Co je psáno v Zákoně?” a “Jak to tam čteš?” Ta druhá otázka zřejmě naznačuje něco jiného, než ta první, tedy jak tomu rozumíš, jak to chápeš?  Chápaní se může lišit od toho, co tam skutečně stojí. Chápaní je subjektivní a může být mylné. To nesmíme nikdy zapomenout. Naše láska k objektivní reálné pravdě nás musí držet při zemi a v pokoře, že naše chápání  může být mylné. Jen pak nebudeme dogmatiky a budeme ochotni a připraveni svůj názor poopravit, když nám někdo ukáže pravdu jasněji, než jsme doposud viděli. Jen tak se nebudeme muset za sebe stydět a nebudeme dělat ostudu ani Bohu.  2 Timoteovi 2:15 Usiluj, aby ses před Bohem osvědčil, jako ten, kdo se nemusí stydět, kdo patřičně rozděluje slovo pravdy.

Láska a pravda jsou nezbytné k jednotě mezi křesťany a k tomu, aby ostatní mohli věřit a také přicházet k Bohu.

Jan 13:34-35  34  Nové přikázání vám dávam, abyste se navzájem milovali, jako jsem miloval já vás, abyste i vy jeden druhého milovali. Tak všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li se navzájem milovat.

Další je v  Janovi 17:17-23. Pravdou měli být křesťané posvěceni a sjednoceni, jako je Bůh, Syn a Otec v lásce, aby svět mohl vůbec věřit, že Ježíše Bůh poslal.