Už jste zemřeli s Kristem?

Římanům 6:8 Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.

Už jste zemřeli s Kristem?

Kristus za nás umřel, aby zaplatil za náš hřích. Nový zákon říká, že my musíme s ním také umřít, abychom mohli žít. Musíme zemřít a znovu se narodit, abychom vstoupili do Jeho království jako svatí bez hříchu. 

Jak s ním můžeme zemřít? Jak můžeme získat účast na Jeho oběti – smrti za nás? Jak můžeme umřít hříchu? To vše apoštol Pavel pod vedením Ducha svatého rozebírá v listu Římanům 6. kapitole a v listu Koloským 2. kapitole.

Odpověď najdeme v těchto verších:

Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt4Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života5Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání.

V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, 12 když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.

Také Titovi 3:5 Pavel píše: zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého

Ve křtu – v této koupeli jsme znovuzrození, tzn. umřeli jsme a znovu jsme se narodili. Křest v původním jazyce indikoval ponoření, namočení do vody a nikdo nezpochybňuje, že takto se křest historicky primárně prováděl. 

Křest také musí být z víry, dotyčný musí věřit.

Když jste uvěřili, byli jste pokřtění v Krista, v Jeho smrt. Zemřeli jste s Ním? Stali jste se s Ním srostlými?

 

Kontakt

Hledejte Boha krestane-brno.cz jfojt(zavinac)email.cz