Dobrá zpráva

Prolog:

Skutky 17:19 Chopili se ho a vyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš?
20 Zní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to má být."
21 (Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.)
22 Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl: "Athéňané, vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé.
23 Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji.
24 Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama
25 ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno.
26 Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života,
27 aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás.
28 ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.'
29 Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu.
30 Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání.
31 Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých."
 
 
Dobrá zpráva - význam slova evangelium
 
1 Korintským 15:1 Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám kázal, které jste přijali a v němž stojíte,
2 skrze něž také docházíte spasení (pokud se držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili nadarmo).
3 Předal jsem vám totiž především to, co jsem také přijal: že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem (pozn.: rozuměj podle předpovědí mnoha proroctví Starého zákona sepsaných staletí předem)
4 a že byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem
5 a že se ukázal Kéfovi a potom dvanácti.
6 Poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou, z nichž většina dosud žije a někteří zesnuli.
7 Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům (pozn.: Jeho smrt a vzkříšení vidělo hodně očitých svědků, nestalo se to v skrytu)
8 a naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.
9 Já jsem přece nejmenší z apoštolů; [ani] nejsem hoden být apoštolem nazýván, protože jsem pronásledoval Boží církev.
10 Boží milostí však jsem to, co jsem, a jeho milost ke mně nebyla marná, ale pracoval jsem více než oni všichni; avšak ne já, ale Boží milost, která [je] se mnou.
11 Já i oni tedy takto kážeme a takto jste uvěřili. (pozn.: Víra není dána lidem mysticky, je to důsledek kázání, více viz Římanům 10:17)
12 Když se tedy o Kristu káže, že je vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?
13 Jestliže není zmrtvýchvstání, pak není vzkříšen ani Kristus!
14 A jestliže Kristus není vzkříšen, pak [je] naše kázání marné; marná [je] i vaše víra!
15 [My] jsme pak navíc shledáni [jako] falešní Boží svědkové, protože jsme vydali o Bohu svědectví, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil - pokud totiž mrtví nejsou kříšeni.
16 Vždyť jestliže mrtví nejsou kříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus!
17 A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, vaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších.
18 Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli.
19 Jestliže pak máme v Kristu naději pouze v tomto životě, jsme nejpolitováníhodnější ze všech lidí. (Není-li evangelium historicky pravdivé, pokud věříme lži, pak jsme nejbídnější ze všech lidí, tato dobrá zpráva nicméně stojí na historických faktech, reálných skutečnostech, důkazech předem daných proroctví, dosvědčování zázraky, očitými svědectvími, utrpením pronásledovaných raných křesťanů včetně dvanácti apoštolů. Pokud by tito všichni umírali za lež, byli by vskutku nejpolitováníhodnější.....)
20 Nyní je však Kristus vzkříšen; stal se prvotinou těch, kdo zesnuli.
21 Poněvadž totiž skrze člověka [přišla] smrt, [přišlo] skrze člověka také zmrtvýchvstání.
 
Koloským 1:19 Vždyť [Otci] se zalíbilo, aby veškerá plnost přebývala v něm
20 a aby jeho prostřednictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způsobil pokoj, [když] krví jeho kříže [usmířil] to, co je na zemi, i to, co je na nebi.
 
Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.
17 Bůh totiž neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.
 
 Jan 10:11 Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá za ovce svůj život.
12 Ale nádeník a ten, kdo není pastýř, jemuž ty ovce nepatří, když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká; a vlk chytá ovce a rozhání je.
13 Nádeník tedy utíká, protože je nádeník a nezáleží mu na ovcích.
14 Já jsem ten dobrý pastýř a znám své [ovce a] mé [ovce] znají mne,
15 jako mě zná Otec a já znám Otce; a za ty ovce pokládám svůj život.
16 Mám [však] i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést a uslyší můj hlas. Tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř.
17 Proto mě Otec miluje, že já pokládám svůj život, abych ho zase přijal.
18 Nikdo mi ho nebere, ale já ho pokládám sám od sebe. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. To přikázání jsem přijal od svého Otce."
 
  
2.Korintským 5:15 On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých.
16 Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď už ho ale známe jinak.
17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové!
18 A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.
19 Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám.
20 Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem.
21 On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.
6:1 Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává.
2 Říká přece: "V čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl." Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď!